Systematisk HMS

Systematisk HMS arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet.

Forskrift om Systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Et systematisk HMS arbeid skal være gunstig for bedriften, både med tanke på drift og i et arbeidsmiljøperspektiv.

Borg BHT bistår ved utarbeidelse og implementering av dette arbeidet.