Bedriftshelsetjeneste

Borg BHT AS er en bedriftshelsetjeneste for små og store bedrifter i Østfold og omegn. Vi har lang erfaring med HMS arbeid, og kan tilby løsninger som er skreddersydd for din bedrift.
Fagkyndige rådgivere innen forebyggende helse-, miljø og sikkerhetsarbeid står til din disposisjon og vi leverer tjenester til alle typer virksomheter, både offentlige og private.

 

VÅRE TJENESTER

Systematisk HMS

Systematisk HMS arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Et systematisk HMS arbeid skal være gunstig for bedriften, både med tanke på drift og i et arbeidsmiljøperspektiv.

Borg BHT bistår ved utarbeidelse og implementering av dette arbeidet.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.

Borg BHT kan om ønskelig delta som rådgiver og som sparringspartner i AMU møter. Fordelen med å ha med en ekstern partner er objektivitet og da også erfaringer fra tilsvarende situasjoner i tilsvarende virksomheter. Vi kan også delta i virksomhetens eventuelle AKAN arbeid (rusproblematikk på arbeidsplassen) og gi opplæring innen de ulike arbeidsmiljø forholdene i virksomheten.

Ergonomi

Ved utforming av arbeidsplassen skal det tas ergonomiske hensyn i vid forstand og arbeidsgiver skal stille egnede hjelpemidler til rådighet der det er nødvendig. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert slik at muskel- og skjelettplager kan unngås.
Arbeidsplassene skal være tilrettelagt og organisert slik at unødig belastning unngås og reduserer risikoen for utvikling av fysiske og psykiske helseskader.

Sykefravær

Å redusere sykefraværet krever systematisk og målrettet forebyggende samarbeid. Dette innebærer et godt HMS-arbeid i alle ledd og nivåer i organisasjonen. Våre HMS-rådgivere jobber aktivt for å bistå virksomheter i å redusere sykefravær.
Det er viktig at rutiner og systemer for oppfølging av sykemeldte er hensiktsmessige og godt implementert i virksomheten. Vi ønsker å bistå med tilstrekkelig opplæring av partene, samt involvere verneombud, tillitsvalgt, og andre aktuelle samarbeidspartnere.
Ved å bistå virksomheten med analysering av fraværdata med involvering av leder/HR, bistår vi i å rette fokuset mot individer som har behov for ytterligere tiltak i prosessen.

Helsekontroller

I medhold av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 14, er det gitt en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver en plikt til å påse at det foretas undersøkelser av arbeidstakernes helse.
Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16A,
arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.

I tillegg skal arbeidstakerne som hovedsakelig jobber natt tilbys helsekontroll iht Arbeidsmiljøloven §10-11.

Borg BHT tilbyr også generelle helsekontroller utenom det som er lovpålagt.

Yrkeshygeniker

Våre erfarne yrkeshygienikere bistår din bedrift med kartlegging og måling av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og gir råd om hvordan helsefare kan reduseres til et forsvarlig nivå. Før igangsetting av yrkeshygieniske målinger gjennomføres en kartlegging og risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljø; hva slags eksponeringer er ansatt utsatt for, hvilke risiko innebærer dette med tanke på helseskader eller sykdommer, hva er gjeldene grenseverdier og tiltaks verdier, hva skal måles, hvordan skal målingen gjennomføres, forslag til forbedringstiltak og nødvendig kontrollmåling. Yrkeshygienikerne samarbeider med ledelse og verneombud for at dette arbeidet blir gjennomført på best mulig måte.